SPICES ELEKTRONISKĀ DĀVANU KARTE

Īpašas dāvanas īpašiem cilvēkiem

Ko darīt, kad grūti atrast dāvanu priekš draugiem un ģimenes locekļiem? Iegādājieties saviem mīļajiem to, ko viņi vēlas.

T/C Spice un T/C Spice Home elektroniskās dāvanu kartes ir lielisks veids, kā iepriecināt savus tuvniekus, draugus un kolēģus. Kartes īpašniekam ir iespēja dāvanas kartes summu izlietot pa daļām visos veikalos.

Jūs variet personalizēt dāvanu karti izvēloties aploksnes izskatu.


PĀRBAUDĪT BILANCI

Lūdzu, norādiet kartes numuru, lai aplūkotu savas elektroniskās dāvanu kartes atlikumu.
Nepieciešams uzgaidīt 30 minūtes, pēc pēdējā pirkuma veikšanas, lai uzrādītos precīzs atlikums.
Spices elektroniskā dāvanu karte un tās kvīts tiek uzskatīta par naudas norēķinu. TC Spice un TC Spice Home neuzņemas atbildību par kartes nozaudēšanu un nav atbildīga par nozaudētās summas atgriešanu. Ja kvīts vai dāvanu karte ir pazaudēta, elektronisko dāvanu karti ir iespējams saņemt T/C Spice un Spice Home informācijas centros uzrādod personu apliecinošu dokumentu. Ja karte jau ir izņemta, kartes dublikāti netiek izsniegti un atlikumi netiek atgriezti.

ELEKTRONISKO DĀVANU KARŠU „SPICE” LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Spice elektroniskā dāvanu karte. Īpašas dāvanas īpašiem cilvēkiem.

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI UN DEFINĪCIJAS

Akts – šajos noteikumos minētajos gadījumos Centra apsardzes sastādīts akts.

CentrsTirdzniecības centrs „Spice”, kas atrodas Lielirbes ielā 29, Rīgā, LV 1046, un Tirdzniecības centrs „Spice Home”, kas atrodas Jaunmoku ielā 13 Rīgā, LV1046.

Darījums – finansiāla darbība, ar kuru tiek veikta apmaksa par pirkumu vai pakalpojumu, izmantojot Elektronisko dāvanu karti.

Darījuma autorizācija – elektronisks datu apmaiņas process, kas sastāv no Darījuma autorizācijas pieprasījuma un Darījuma autorizācijas atbildes ziņojumiem. Procesa laikā tiek pārbaudīts Elektroniskās dāvanu kartes magnētiskā celiņa saturs, Elektroniskās dāvanu kartes atlikums un tā pietiekamība Darījuma veikšanai. Sekmīgas parametru pārbaudes rezultātā Elektronisko dāvanu karšu sistēmai tiek dots uzdevums samazināt Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu par Darījuma maksas summu. Ar Darījuma autorizācijas ziņojuma atbildes starpniecību tiek saņemts apstiprinājums no Elektronisko dāvanu karšu sistēmas par Darījuma maksas summas norakstīšanu no Elektroniskās dāvanu kartes atlikuma samaksai par Darījumu.

Derīguma termiņš – pēdējā diena (to ieskaitot), līdz kurai Elektroniskā dāvanu karte var tikt izmantota samaksai par Darījumu pie Tirgotāja. Elektroniskās dāvanu kartes derīguma termiņu norāda uz Elektroniskās dāvanu kartes.

Elektroniskā dāvanu karte – SIA “Tirdzniecības centrs Pleskodāle” izdota elektroniska plastikāta elektroniskās naudas karte ar individuālu numuru, kas ir paredzēta preču un pakalpojumu pirkumu apmaksai Tirgotāju tirdzniecības vietās Centrā Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtības apmērā.

Elektroniskās dāvanu kartes atlikums – elektroniskās naudas atlikums Elektroniskajā dāvanu kartē, t.i., Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtības daļa, kas attiecīgajā laikā vēl nav izlietota Darījumiem.

Elektroniskās dāvanu kartes līgums – saskaņā ar šiem Noteikumiem noslēgta vienošanās starp Pircēju, Emitentu un Lietotāju par Elektroniskās dāvanu kartes izsniegšanu un izmantošanu, kurā tiek noteikti Pircēja, Lietotāja un Emitenta pienākumi, tiesības un atbildība, kas attiecas uz Elektroniskās dāvanu kartes izdošanu, apriti un izlietošanu.

Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtība – naudas summa, kuru Pircējs ir iemaksājis Emitentam apmaiņā pret tādas pašas summas Elektronisko dāvanu karti. Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtību norāda uz Elektroniskās dāvanu kartes.

Elektronisko dāvanu karšu sistēma – Emitenta izlaisto Elektronisko dāvanu karšu datu bāze Elektronisko dāvanu karšu autorizācijas, apstrādes un Elektronisko dāvanu karšu izdošanas nodrošināšanai, kas nodrošina Elektronisko dāvanu karšu Izdošanu un Darījumu apstrādi.

Elektronisko dāvanu karšu sistēmas uzturētājs – persona, kas Emitenta uzdevumā veic Elektronisko dāvanu karšu sistēmas uzturēšanu un apkalpošanu, kā arī Elektronisko dāvanu karšu norēķinu apstrādi.

Elektronisko norēķinu ierīce – POS termināls, kuru Tirgotājs izmanto Elektroniskās dāvanu kartes magnētiskā celiņa datu nolasīšanai un Darījuma autorizācijai.

Emitents – SIA “Tirdzniecības centrs Pleskodāle”, reģistrēta Latvijas Komercreģistrā ar numuru 40003523495, juridiskā adrese Rīgā, Lielirbes ielā 29, LV – 1046.

Lietotājs – Persona, kas izmanto Elektronisko dāvanu karti.

Normatīvie akti – visi izsludinātie Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas valdības rīkojumi un citi piemērojamie Normatīvie akti.

Pakalpojuma cenrādis – Emitenta apstiprinātas komisijas maksas par pakalpojumiem ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa. Pakalpojuma cenrādis tiek noformēts un pievienots kā Noteikumu Pielikums Nr.1.

Pircējs – persona, kas iegādājas vai pasūta Elektronisko dāvanu karti no Emitenta.

POS termināls – elektroniska ierīce maksājumu karšu un/vai Elektronisko dāvanu karšu pieņemšanai, ar kuras palīdzību nolasa informāciju no Elektroniskās dāvanu kartes magnētiskā celiņa.

Tirgotājs – persona, kas noslēgusi rakstisku vienošanos ar Emitentu par Elektronisko dāvanu karšu pieņemšanu Elektroniskajā norēķinu ierīcē tās tirdzniecības vietā Centrā samaksai par tās tirgotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.

1. ELEKTRONISKO DĀVANU KARŠU IEGĀDE, NOMINĀLVĒRTĪBA

1.1. Elektroniskās dāvanu kartes tiek izdotas ar Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtību, kas nepārsniedz EUR 150,- (viens simts piecdesmit eiro). Pircējs var iegādāties Elektroniskās dāvanu kartes, brīvi nosakot Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtību robežās no EUR 1,- (viens eiro) līdz EUR 150,- (viens simts piecdesmit eiro). Vēlamo Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtību Pircējs norāda Elektroniskās dāvanu kartes iegādes laikā. Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtība tiek uzdrukāta uz Elektroniskās dāvanu kartes. Pēc Elektroniskās dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtība vairs nav maināma. Elektroniskās dāvanu kartes tiek izdotas, nenorādot uz Elektroniskās dāvanu kartes ne Pircēja, ne Lietotāja vārdu. Elektronisko dāvanu karšu dizainu, t.sk. visu informāciju, kas norādāma uz Elektroniskās dāvanu kartes, nosaka Emitents.

1.2. Pircējs var iegādāties Elektronisko dāvanu karti šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā:

1.2.1 Emitenta informācijas centros, kas atrodas Tirdzniecības Centrā „Spice” Rīgā, Lielirbes ielā 29, un Tirdzniecības Centrā „Spice Home” Rīgā, Jaunmoku ielā 13, veicot samaksu skaidrā naudā vai izmantojot Emitenta apkalpotu maksājumu karti. Informācijas centrā Pircējs var vienā reizē iegādāties Elektroniskās dāvanu kartes ar kopējo nominālvērtību ne vairāk kā EUR 3 000 EUR (trīs tūkstoši eiro), ievērojot Noteikumu 1.1. punktā noteikto vienas Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtības ierobežojumu;

1.2.2 aizpildot speciālu elektronisku anketu Emitenta mājas lapā www.spice.lv un apmaksājot pasūtīto Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtību ar bankas pārskaitījumu, ja Pircējs vēlas iegādāties Elektroniskās dāvanu kartes ar kopējo nominālvērtību virs EUR 3 000 (trīs tūkstoši eiro) ierobežojuma.

1.3. Pircējs samaksā pilnu Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtības summu pirms Elektroniskās dāvanu kartes saņemšanas. Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtību Pircējs var samaksāt:

1.3.1. Emitenta informācijas Centrā - skaidrā naudā vai izmantojot Emitenta apkalpotu maksājumu karti. Informācija par maksājumu kartēm, kas var tikt izmantotas Elektronisko dāvanu karšu nominālvērtības samaksai, ir norādīta Emitenta informācijas Centrā;

1.3.2. pasūtot mājas lapā www.spice.lv – ar tāda konta starpniecību, kas kredītiestādē, uz kuru attiecas no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma vai Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošas prasības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, atvērts uz Pircēja vārda.

1.4. Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtība tiek uzdrukāta uz Elektroniskās dāvanu kartes pirms Elektroniskās dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam. Emitents izsniedz Pircējam Elektronisko dāvanu karti pēc tam, kad tas ir saņēmis Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtības samaksu vai apstiprinājumu no kredītiestādes, kas izdevusi maksājumu karti, par līdzekļu rezervāciju maksājumu kartes kontā Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtības samaksai.

1.5. Par Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtības saņemšanu Emitents izsniedz Pircējam čeku (vai preču pavadzīmi), kurā norāda samaksāto Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtību un citu Normatīvajos aktos paredzēto informāciju;

1.6. Saņemot Elektroniskās dāvanu kartes pie Emitenta, Pircējam ir nekavējoties jāpārbauda Elektronisko dāvanu karšu nominālvērtības, kas norādītas uz Elektroniskajām dāvanu kartēm un izsniegtajā čekā vai Preču piegādes pavadzīmē, atbilstība Pircēja samaksāto nominālvērtību summai. Ja Pircējs konstatē neatbilstību, Pircējam tas ir nekavējoties jānorāda Emitenta pārstāvim, kas apkalpo Pircēju.

1.7. Ja Pircējs vienā reizē vēlas iegādāties Elektroniskās dāvanu kartes ar kopējo nominālvērtību vairāk nekā EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši eiro) vērtībā, vai Pircēja iegādāto Elektronisko dāvanu karšu nominālvērtība kalendārā gada laikā pārsniedz EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši eiro) vērtību, Emitentam ir tiesības, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, pieprasīt no Pircēja un Pircējam ir pienākums sniegt Pircēja izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par Pircēja patiesajiem labuma guvējiem, Pircēja veiktajiem darījumiem, Pircēja un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Emitentam ir tiesības pieprasīt izpētei nepieciešamo informāciju arī citos gadījumos, kad Emitenta ieskatā ir nepieciešams veikt Pircēja izpēti.

1.8. Emitents var jebkurā Elektronisko dāvanu karšu iegādes brīdī atteikt Pircējam Elektronisko dāvanu karšu izsniegšanu.

1.9. Ja Pircējs iegādājas Elektronisko dāvanu karti, aizpildot speciālu elektronisku anketu Emitenta mājas lapā www.spice.lv, pasūtītās Elektroniskās dāvanu kartes tiek izsniegtas Pircējam šādā kārtībā:

1.9.1. pēc anketas aizpildīšanas, Emitenta mājas lapā www.spice.lv tiek automātiski ģenerēts atbilstošs avansa rēķins par pasūtīto Elektronisko dāvanu karšu nominālvērtību. Pircējs attiecīgo rēķinu saņem arī Pircēja norādītajā e-pasta adresē;

1.9.2. Pircēja veiktais Elektronisko dāvanu karšu pasūtījums ir Pircējam saistošs ar brīdi, kad Pircējs veic tam izsniegtā rēķina samaksu. Pircējam nokavējot izsniegtā rēķinā norādīto samaksas termiņu, Pircēja pieprasījums automātiski zaudē spēku;

1.9.3. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir veicis samaksu par Elektroniskajām dāvanu kartēm atbilstoši Noteikumiem, Emitents apstiprina Pircēja pirkumu un Pircējs saņem apstiprinājumu uz anketā norādīto Pircēja e-pasta adresi, ka Elektroniskās dāvanu kartes ir gatavas izsniegšanai Pircējam;

1.9.4. Pasūtītās un apmaksātās Elektroniskās dāvanu kartes Pircējs var saņemt Tirdzniecības centra „Spice” informācijas centrā pasūtījuma izpildes termiņā katru dienu laikā no plkst. 10.00 līdz 22.00;

1.9.5. Pircējam, ierodoties pēc Elektroniskajām dāvanu kartēm, ir jāuzrāda Emitenta informācijas centra personālam, kurš izsniedz Elektroniskās dāvanu kartes, personu apliecinošs dokuments un atbilstoša pilnvara, ja Elektroniskās dāvanu kartes ir ieradusies saņemt Pircēja pilnvarotā persona. Emitents izgatavo Pircēja uzrādītā personu apliecinošā dokumenta un pilnvaras kopiju;

1.9.6. Emitents izsniedz pasūtītās Elektroniskās dāvanu kartes Pircējam, kurš ir veicis samaksu par pasūtītajām Elektroniskajām dāvanu kartēm vai attiecīgā Pircēja pilnvarotajai personai pret parakstu, apliecinot pasūtīto Elektronisko dāvanu karšu saņemšanu.

1.10. Emitents pirms Elektroniskās dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam ir tiesīgs veikt Normatīvajos aktos paredzētas klientu identifikācijas procedūras un atteikties izsniegt Elektronisko dāvanu karti, ja Pircēja identifikācija nav iespējama. Emitents ir tiesīgs atteikties izsniegt Pircējam Elektronisko dāvanu karti, ja tam ir aizdomas par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas mēģinājumu, kā arī citos Normatīvajos aktos vai šajos Noteikumos paredzētos gadījumos.

2. ELEKTRONISKO DĀVANU KARŠU KOMISIJAS, PAKALPOJUMU UN PAPILDU PAKALPOJUMU MAKSAS

2.1. Pircējs un Lietotāji maksā pakalpojumu cenrādī (Noteikumu pielikums Nr.1.) paredzētās komisijas un pakalpojumu maksas par pakalpojumiem un darbībām, kas tiek veiktas pēc Pircēja vai Lietotāja pieprasījuma.

2.2. Pēc Noteikumu 6.2.1 punktā noteiktā Elektroniskās dāvanu kartes derīguma termiņa beigām, ja uz Elektriskās dāvanu kartes ir palicis atlikums, tiek iekasēta maksa saskaņā ar Pakalpojumu cenrādi par Elektroniskās dāvanu kartes ieraksta uzturēšanu. Minētā summa katru mēnesi tiek automātiski atskaitīta no Elektroniskās dāvanu kartes atlikuma, līdz Elektroniskās dāvanu kartes atlikums ir sasniedzis EUR 0,00 (nulle eiro).

3. ELEKTRONISKO DĀVANU KARŠU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

3.1. Pircējs un Lietotāji ir tiesīgi brīvi nodot Elektroniskās dāvanu kartes tālāk citiem Lietotājiem. Elektroniskās dāvanu kartes fiziska nodošana citai personai vienlaikus ietver arī visu ar Elektronisko dāvanu karti saistīto tiesību un pienākumu nodošanu šai personai.

3.2. Elektronisko dāvanu karšu nodošana Lietotājam nav saistīta un nav atkarīga ne no kādām formalitātēm vai paziņošanas pienākuma Emitentam.

3.3. Par Elektroniskās dāvanu kartes patieso un vienīgo tiesīgo Lietotāju tiek atzīta tā persona, kuras rīcībā Elektroniskā dāvanu karte faktiski atrodas.

3.4. Pircēji ir atbildīgi par viņu iegādāto Elektronisko dāvanu karšu izmantošanu atbilstoši Normatīvajiem aktiem (t.sk. aktiem nodokļu jomā) un šiem Noteikumiem. Pircējiem ir pienākums iepazīstināt Lietotājus, kam viņi nodod Elektroniskās dāvanu kartes, ar Noteikumiem un pakalpojumu cenrādi, kā arī nodrošināt, ka Lietotāji tos atzīst par sev saistošiem un izpilda.

3.5. Lietotājs iegūst visas ar Elektronisko dāvanu karti saistītās tiesības un pienākumus ar brīdi, kad tas saņem Elektronisko dāvanu karti un uzsāk to lietot, t.i., izmantot jebkādas šajos Noteikumos paredzētas Lietotāja tiesības.

4. DARĪJUMU VEIKŠANA AR ELEKTRONISKAJĀM DĀVANU KARTĒM

4.1. Elektronisko dāvanu karti samaksai par Darījumiem var izlietot jebkura persona, kuras rīcībā Elektroniskā dāvanu karte atrodas. Ne Tirgotājiem, kas pieņem Elektroniskās dāvanu kartes Darījumu apmaksai, ne Emitentam nav pienākuma pārbaudīt, vai Lietotājs ir likumīgais Elektroniskās dāvanu kartes Lietotājs, kā Lietotājs ir ieguvis Elektronisko dāvanu karti, vai Lietotājam ir tiesisks pamats lietot viņa turējumā esošo Elektronisko dāvanu karti.

4.2. Elektroniskās dāvanu kartes var tikt izmantotas tikai Darījumiem pie tiem Tirgotājiem Centrā, kas ir noslēguši līgumu ar Emitentu par Elektronisko dāvanu karšu pieņemšanu apmaksai par Darījumiem pie Tirgotāja Centrā. Šāda Tirgotāja identifikācijai uz attiecīgā Tirgotāja veikala fasādes atrodas Elektroniskās Dāvanu kartes attēls. Elektroniskās dāvanu kartes nav paredzētas izmantot un tās nav izmantojamas ārpus Centra.

4.3. Darījumu apmaksa ar Elektronisko dāvanu karti tiek veikta, ievērojot Noteikumus un sekojošus nosacījumus:

4.3.1. Lietotājs Elektronisko dāvanu karti var izlietot neierobežotam skaitam Darījumu, kamēr vien Darījumu kopējā summa, kas samaksāta ar Elektronisko dāvanu karti, nepārsniedz Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtību vai nav notecējis tās derīguma termiņš.

4.3.2. Elektroniskā dāvanu karte var tikt izmantota pie viena vai vairākiem Tirgotājiem pēc Lietotāja izvēles atbilstoši Noteikumu 4.2.punkta nosacījumiem.

4.3.3. Tirgotājam nav tiesību atteikties pieņemt derīgu Elektronisko dāvanu karti samaksai par Darījumu, kas veikts pie Tirgotāja, izņemot, ja attiecīgais darījums atbilst Normatīvajos aktos noteiktajām aizdomīga vai neparasta darījuma pazīmēm vai nestrādā Tirgotāja Elektronisko norēķinu ierīce, vai Tirgotājam iesniegtā Elektroniskā dāvanu karte uzskatāma par nederīgu saskaņā ar Noteikumu 9.punktu.

4.3.4. Ja Elektroniskās dāvanu kartes atlikums nav pietiekams, lai veiktu samaksu par Darījumu, Tirgotājam ir pienākums pieņemt Elektronisko dāvanu karti samaksai par Darījumu, ja iztrūkstošo summu Lietotājs piemaksā skaidrā naudā vai apmaksā ar maksājumu karti vai citu Emitenta Elektronisko dāvanu karti, ja vien to atļauj Tirgotāja Elektroniskā norēķinu ierīce.

4.3.5. Ja Lietotājs vēlas apmaksāt Darījumu pilnībā vai daļēji ar Elektronisko dāvanu karti, Lietotājs pirms Darījuma samaksas iesniedz Elektronisko dāvanu karti Tirgotāja darbiniekam pie kases. Elektroniskā dāvanu karte tiek izmantota Darījuma apmaksai, nolasot Elektroniskās dāvanu kartes magnētiskā celiņa datus un veicot Darījuma autorizāciju Tirgotāja Elektroniskajā norēķinu ierīcē Lietotāja klātbūtnē. Izdarot Pirkuma autorizāciju, Elektronisko dāvanu karšu sistēma samazina Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu par Elektronisko norēķinu ierīces ģenerēta Darījuma autorizācijas pieprasījuma summu. Ja Elektroniskās dāvanu kartes atlikums nav pietiekams pilnai Darījuma autorizācijas pieprasījumā ietvertās summas samaksai, Darījuma autorizācija tiek atteikta. Par norēķiniem ar Elektronisko dāvanu karti no Lietotāja komisijas maksas netiek ieturētas.

4.3.6. Par Darījuma maksas samaksu ar Elektronisko dāvanu karti Tirgotājs izsniedz Lietotājam Elektroniskās norēķinu ierīces darījumu apliecinošo izdruku – kvīti, uz kuras ir norādīti Tirgotāja rekvizīti, Elektroniskās dāvanu kartes numura pēdējie četri cipari, veiktā Darījuma apraksts un ar Elektronisko dāvanu karti apmaksātā Darījuma summa, kā arī kases aparāta čeku. Lietotājam, neatejot no kases, ir jāpārbauda tam izsniegtās Elektronisko norēķinu ierīces kvītī un kases aparāta čekā norādīto datu pareizība un atbilstība, pie tam konstatējot jebkādu nepareizību vai neatbilstību, nekavējoties par to jāinformē Tirgotāja pārstāvis.

4.3.7. Neskatoties uz to, ka ir notikusi Darījuma autorizācija, Darījums ir uzskatāms par samaksātu ar Elektronisko dāvanu karti tikai tad, kad Lietotājs ir nodevis Lietotāja parakstītu Elektroniskās norēķinu ierīces kvīts eksemplāru Tirgotāja darbiniekam. Līdz tam laikam Tirgotājam ir tiesības aizturēt Lietotāju Tirgotāja tirdzniecības vietā un prasīt Darījuma samaksu vai nopirkto lietu atdošanu, izsaucot, ja nepieciešams, Centra apsardzi, lai rakstiski nofiksētu attiecīgo faktu, sastādot attiecīgu Aktu.

4.3.8. Pēc Darījuma autorizācijas saņemšanas Darījums var tikt atsaukts tikai tad, ja tam piekrīt Tirgotājs saskaņā ar savu darījumu slēgšanas politiku vai, ja dati, kas norādīti Lietotājam izsniegtajā Elektroniskās norēķinu ierīces kvītī, neatbilst Lietotāja veiktajam darījumam vai nesakrīt ar datiem, kas noradīti Lietotājam izsniegtajā kases aparāta čekā.

4.3.9. Darījumi, kas pilnībā vai daļēji ir apmaksāti ar Elektronisko dāvanu karti, kļūst neatsaucami, kad Lietotājs ir izgājis no Tirgotāja tirdzniecības vietas.

4.3.10. Šajos noteikumos par Darījuma atsaukšanu tiek uzskatīta darbība, ar kuru Tirgotājs pēc Lietotāja pieprasījuma atceļ Darījuma autorizāciju Elektronisko dāvanu karšu sistēmā. Darījuma atsaukšana neatbrīvo Lietotāju no pienākuma veikt samaksu par iegādāto preci vai saņemto pakalpojumu, izņemot, ja Lietotājs vienlaikus prasa arī Darījuma atcelšanu saskaņā ar šo Noteikumu 4.3.11. punktu.

4.3.11. Darījumi, kuros Darījuma maksas samaksa pilnībā vai daļēji ir veikta ar Elektronisko dāvanu karti, var tikt atcelti Normatīvajos aktos paredzētos gadījumos un kārtībā saskaņā ar attiecīgā Tirgotāja noteikto kārtību.

4.3.12. Ja Lietotājs Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā prasa atcelt Darījumu pēc tam, kad tas saskaņā ar šo Noteikumu 4.3.9.punktu ir kļuvis neatsaucams, un atgriež Tirgotājam preci, par kuru tas ir samaksājis ar Elektronisko dāvanu karti, Tirgotājs atmaksā preces vērtību Lietotājam skaidrā naudā vai citādi saskaņā ar Tirgotāja noteikto darījumu atcelšanas kārtību.

4.3.13. Summa, kas samaksāta ar Elektronisko dāvanu karti par atceltu Darījumu, ja tas saskaņā ar šo Noteikumu 4.3.9.punktu vairs nav atsaucams, Elektroniskajā dāvanu kartē atpakaļ netiek ieskaitīta.

4.4. Lietotājs var pārbaudīt Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu Elektroniskās dāvanu kartes derīguma termiņa laikā bez maksas pie Emitenta Centra informācijas centrā, iesniedzot Emitenta darbiniekam Elektronisko dāvanu karti, vai Emitenta mājas lapā www.spice.lv ievadot Elektroniskās dāvanu kartes numuru. Ja Tirgotājs ir noslēdzis ar Emitentu attiecīgu līgumu, ziņas par Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu Lietotājs var saņemt pie Tirgotāja pirms Darījuma izdarīšanas, iesniedzot Tirgotāja darbiniekam pie kases Elektronisko dāvanu karti. Tirgotājs nedrīkst pieņemt Elektronisko dāvanu karti Elektroniskās dāvanu kartes atlikuma pārbaudei, ja Tirgotāja Elektroniskā norēķinu ierīce tam nav piemērota vai ja Tirgotājs nevar izpildīt Noteikumu 4.5. punktā prasības un izsniegt Lietotājam Elektroniskās norēķinu ierīces izdruku, kas apliecina, ka ir tikusi veikta Elektroniskās dāvanu kartes atlikuma pārbaude. Tirgotāja darbiniekam nav pienākuma informēt Lietotāju par Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu, ja Lietotājs nevēlas veikt Darījumu pie Tirgotāja.

4.5. Veicot Darījumu, Tirgotājam ir pienākums izsniegt Lietotājam Elektroniskās norēķinu ierīces izdruku, kas apliecina darījumu, kas veikts ar Elektronisko dāvanu karti, vai tā atteikumu, ja Tirgotāja lietojumā esošā Elektroniskā norēķinu ierīce nodrošina šādas funkcijas veikšanu. Ja Tirgotājs nevar izsniegt šai punktā minēto Elektroniskās norēķinu ierīces darījumu apliecinošo izdruku, Tirgotājs attiecīgo faktu fiksē aktā, ko paraksta Tirgotājs un Lietotājs. Ja Tirgotājs atsakās izsniegt šai punktā minēto Elektroniskās norēķinu ierīces darījumu apliecinošo izdruku vai nesastāda šajā punktā minēto aktu, Lietotājs ir tiesīgs, neatstājot Tirgotāja tirdzniecības vietu, izsaukt Centra apsardzi un lūgt tai rakstiski nofiksēt attiecīgo faktu, sastādot Aktu.

4.6. Lietotājam jāievēro, ka Elektroniskās dāvanu kartes atkārtota ievietošana Tirgotāja Elektronisko norēķinu ierīcē, lai veiktu Darījuma pilnīgu vai daļēju apmaksu, un Elektroniskās dāvanu kartes magnētiskā celiņa datu atkārtota nolasīšana ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja pirmreizējais Darījuma autorizācijas pieprasījums ir bijis negatīvs un Tirgotājs ir iesniedzis Lietotājam Elektronisko norēķinu ierīces termināla izdruku, kas apliecina Darījuma autorizācijas atteikumu, ja Tirgotāja lietojumā esošā Elektroniskā norēķinu ierīce nodrošina šādas funkcijas veikšanu vai pirmā Elektroniskās dāvanu kartes ievietošana ir notikusi pēc Lietotāja lūguma, lai pārbaudītu Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu, un Tirgotājs ir izsniedzis Lietotājam attiecīgu Elektroniskās norēķinu ierīces izdruku, kas to apliecina, vai ir notikusi Darījuma autorizācija, Lietotājam ir izsniegti Noteikumu 4.3.6.punktā minētie Darījuma dokumenti un Lietotājs vēlas veikt vēl kādu citu darījumu ar Elektronisko dāvanu karti. Lietotājam ir pienākums nekavējoties izsaukt Centra apsardzi un lūgt tai rakstiski nofiksēt attiecīgo faktu, sastādot Aktu, ja tam rodas aizdomas, ka Tirgotāja darbinieks ir veicis neatļautu atkārtotu Elektroniskās dāvanu kartes ievietošanu Elektroniskajā norēķinu ierīcē un tās magnētiskā celiņa datu nolasīšanu.

5. DARĪJUMU AR ELEKTRONISKAJĀM DĀVANU KARTĒM IEROBEŽOJUMI

5.1. Elektroniskās dāvanu kartes nevar tikt izmantotas skaidras naudas saņemšanai no Tirgotāja. Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu, neatkarīgi no summas, Tirgotājs skaidrā naudā neizmaksā.

5.2. Elektroniskās dāvanu kartes atlikums nevar tikt izmantots samaksai par jaunu Elektronisko dāvanu karti.

5.3. Emitents pēc savas iniciatīvas, vai vienojoties ar attiecīgu Tirgotāju, ir tiesīgs noteikt Darījumus vai Darījumu veidus, kuru samaksai Elektroniskā dāvanu karte nav derīga.

5.4. Elektroniskās dāvanu kartes nevar tikt izmantotas Darījumiem, kas atbilstoši Normatīvajiem aktiem uzskatāmi par aizdomīgiem vai neparastiem finanšu darījumiem. Darījums, kas tiek veikts, izmantojot Elektroniskās dāvanu kartes, ir uzskatāms par neparastu darījumu, ja darījums atbilst neparasta darījuma pazīmēm, kas ir noteiktas Normatīvajos aktos. Tirgotājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Elektronisko dāvanu karti un atteikties slēgt Darījumu ar Lietotāju, ja Darījums atbilst minētajām aizdomīga vai neparasta darījuma pazīmēm, vai ja Tirgotājam ir cits pamatots iemesls uzskatīt attiecīgo Darījumu par aizdomīgu darījumu.

6. ELEKTRONISKĀS DĀVANU KARTES DERĪGUMA TERMIŅŠ

6.1. Elektroniskā dāvanu karte ir derīga un izmantojama Darījumiem ar brīdi, kad tā tiek izsniegta Pircējam.

6.2. Elektroniskās dāvanu kartes derīguma termiņš ir:

6.2.1. 6 (seši) mēneši no Elektroniskās dāvanu kartes izsniegšanas brīža; vai

6.2.2. 1 (viens) mēnesis no Elektroniskās dāvanu kartes izdošanas brīža, ja attiecīgā Elektroniskā dāvanu karte ir apmainīta pret jaunu Elektronisko dāvanu karti saskaņā ar Noteikumu 7.1. un 7.2. punktu. Elektroniskās dāvanu kartes derīguma termiņš tiek norādīts uz Elektroniskās dāvanu kartes.

6.3. Elektroniskās dāvanu kartes derīguma termiņš beidzas nākamajā dienā pēc datuma, kas kā derīguma termiņa beigas ir norādīts uz Elektroniskās dāvanu kartes.

7. ELEKTRONISKO DĀVANU KARŠU APMAIŅA.

7.1. Elektroniskās dāvanu kartes, kam beidzies derīguma termiņš, Lietotājs 1 (viena) gada laikā pēc Elektroniskās dāvanu kartes derīguma termiņa beigām var apmainīt pie Emitenta pret jaunu Elektronisko dāvanu karti ar atlikumu, kāds ir jaunās Elektroniskās dāvanu kartes izsniegšanas dienā, un jaunu derīguma termiņu, kas ir 1 (viens) mēnesis no Elektroniskās dāvanu kartes apmaiņas brīža. Lai apmainītu Elektronisko dāvanu karti, kurai ir beidzies derīguma termiņš, pret jaunu, Lietotājs apmaināmo karti iesniedz Emitentam. Emitents neveic Elektroniskās dāvanu kartes apmaiņu, ja tam netiek iesniegta apmaināmā Elektroniskā dāvanu karte. Lietotājs var attiecīgā Centrā informācijas centrā saņemt šai punktā minēto Elektronisko dāvanu karti 1 (vienas) darba dienas laikā pēc apmaināmās Elektroniskās dāvanu kartes iesniegšanas Emitentam. Skaidrības labad, Noteikumu 2.2.punktā noteiktā maksa par Elektroniskās dāvanu kartes apkalpošanu tiek piemērota jaunajai Elektroniskajai dāvanu kartei neatkarīgi no tā, ka tās derīguma termiņš ir atjaunots.

7.2. Elektroniskā dāvanu karte, kurai ir mehāniski bojājumi un kas tāpēc nevar tikt izmantota Darījumu apmaksai, var tikt apmainīta pret jaunu Elektronisko dāvanu karti, ja bojātajai Elektroniskajai dāvanu kartei ir iespējams saskatīt vismaz vai nu pilnu kartes numuru vai lietot kartes magnētisko celiņu. Elektroniskās dāvanu kartes numurs nav uzskatāms par saskatāmu, ja nav saskatāms vai nepārprotami konstatējams vismaz viens no Elektroniskās dāvanu kartes numura cipariem. Ja bojātai Elektroniskai dāvanu kartei nav saskatāms ne pilns kartes numurs, ne arī ir iespējams lietot kartes magnētisko celiņu, Elektroniskā dāvanu karte pret jaunu Elektronisko dāvanu karti netiek apmainīta. Lai apmainītu bojātu Elektronisko dāvanu karti, Lietotājs iesniedz Emitentam bojāto Elektronisko dāvanu karti kopā ar rakstisku iesniegumu un samaksā noteikto maksu par Elektroniskās dāvanu kartes apmaiņu saskaņā ar Pakalpojumu cenrādi. Emitents pārbauda bojātās Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu un pieņem iesniegumu par bojātas Elektroniskās dāvanu kartes nomaiņu, ja ir samaksāta maksa par Elektroniskās dāvanu kartes apmaiņu. Lietotājs var saņemt jaunu Elektronisko dāvanu karti ar tādu pašu atlikumu, kā bojātajai Elektroniskajai dāvanu kartei, 1 (vienas) darba dienas laikā no iesnieguma brīža pie Emitenta, kuru Lietotājs ir norādījis iesniegumā. Par bojātas Elektroniskās dāvanu kartes apmaiņu Emitents sastāda defektu aktu. Defektu aktā norāda Lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontakttālruni, kā arī apmaināmās Elektroniskās dāvanu kartes bojājumu raksturu. Defektu aktu paraksta Emitenta darbinieks, kas pieņem iesniegumu par Elektroniskās dāvanu kartes apmaiņu, un Lietotājs, kas vēlas veikt bojātās Elektroniskās dāvanu kartes apmaiņu.

7.3. Par Elektroniskās dāvanu kartes apmaiņu, kas tiek veikta saskaņā ar Noteikumu 7.1 vai 7.2.punktu, Lietotājs maksā pakalpojumu maksu par katru maināmo Elektronisko dāvanu karti saskaņā ar Pakalpojumu cenrādi. Šajā punktā paredzētā maksa par Elektronisko dāvanu karšu apmaiņu ir maksājama pirms jaunas Elektroniskās dāvanu kartes izsniegšanas skaidrā naudā vai ar bankas izdotu maksājumu karti. Apmaināmā vai cita Elektroniskā dāvanu karte nevar tikt izmantota Elektroniskās dāvanu kartes apmaiņas maksas samaksai.

7.4. Derīgas Elektroniskās dāvanu kartes atlikuma apmaiņu pret naudu Emitents veic 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga iesnieguma un apmaināmās Elektroniskās dāvanu kartes saņemšanas dienas, kā arī citu Emitenta pieprasīto dokumentu un informācijas saņemšanas no Elektroniskās dāvanu kartes iesniedzēja, kas nepieciešama Emitentam, lai veiktu attiecīgā Elektroniskās dāvanu kartes iesniedzēja identifikāciju un izpēti Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot iesniegumu, Elektroniskās dāvanu kartes iesniedzējam ir jāuzrāda Emitentam personu apliecinošs dokuments un atbilstoša pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona.

7.5. Emitents pirms Elektroniskās dāvanu kartes atlikuma izmaksas Elektroniskās dāvanu kartes iesniedzējam ir tiesīgs veikt Normatīvajos aktos paredzētas klientu identifikācijas procedūras un atteikties izsniegt Elektronisko dāvanu karti, ja iesniedzēja identifikācija nav iespējama. Emitents ir tiesīgs atteikties izmaksāt iesniedzējam Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu, ja tam ir aizdomas par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas mēģinājumu, kā arī citos Normatīvajos aktos vai šajos Noteikumos paredzētos gadījumos.

7.6. Emitents neizmaksā Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu skaidrā naudā. Emitents izmaksā Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu tikai uz tādu kontu, kas kredītiestādē, uz kuru attiecas no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma vai Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošas prasības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, atvērts uz Elektroniskās dāvanu kartes iesniedzēja vārda. Maksājuma uzdevuma mērķī cita starp tiek norādīta Elektroniskās dāvanu kartes iesniedzēju identificējoša informācija.

8. NOZAUDĒTAS UN NEDERĪGAS ELEKTRONISKĀS DĀVANU KARTES AIZTURĒŠANA

8.1. Pircēji un Lietotāji atbild par Elektronisko dāvanu karšu glabāšanu un saglabāšanu. Nozaudētas Elektroniskās dāvanu kartes netiek atjaunotas un nevar tikt apturētas (bloķētas) vai anulētas. Šis punkts attiecas arī uz nozagtām vai citādi Pircējam vai Lietotājam prettiesiski atņemtām Elektroniskajām dāvanu kartēm.

8.2. Par nederīgām ir uzskatāmas Elektroniskās dāvanu kartes, kas atbilst vismaz vienai no sekojošām pazīmēm – (a) tām ir beidzies derīguma termiņš, (b) to atlikums ir vienāds ar EUR 0,-(nulle eiro), (c) tās ir bojātas vai (d) tās ir viltotas vai tām ir viltojuma pazīmes.

8.3. Elektroniskā dāvanu karte ir uzskatāma par viltotu, ja Elektroniskās dāvanu kartes atlikums ir lielāks par Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtību, kas norādīta uz Elektroniskās dāvanu kartes, vai ir lielāks par EUR 150 (viens simts piecdesmit eiro), vai ja tā neatbilst Emitenta noteiktajam Elektronisko dāvanu karšu paraugam, vai ja tai ir citas viltojuma pazīmes.

8.4. Elektroniskās dāvanu kartes, kas saskaņā ar 8.2.punktu ir uzskatāmas par nederīgām, Darījumam un samaksai par Darījumiem netiek pieņemtas. Nederīgu Elektronisko dāvanu karšu aizstāšana iespējama tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem.

8.5. Elektroniskā dāvanu karte, kuras nominālvērtība ir izlietota pilnībā, ir uzskatāma par nederīgu neatkarīgi no atlikušā derīguma termiņa.

8.6. Bojātas Elektroniskās dāvanu kartes vai Elektroniskās dāvanu kartes, kurām ir notecējis derīguma termiņš, var tikt apmainītas pret derīgām Elektroniskām dāvanu kartēm saskaņā ar Noteikumu 7.1 vai 7.2. punktu, ja tās atbilst attiecīgi 7.1 vai 7.2. punktā noteiktajām prasībām.

8.7. Viltotas Elektroniskās dāvanu kartes tiek anulētas, un to Lietotājs zaudē jebkādas Lietotāja tiesības ar viltojuma konstatācijas brīdi.

8.8. Tirgotājam nav tiesību aizturēt Elektronisko dāvanu karti, izņemot, ja Elektroniskā dāvanu karte saskaņā ar šiem Noteikumiem ir atzīstama par viltotu vai ja Tirgotājam ir pamatotas aizdomas par to, ka Elektroniskā dāvanu karte ir viltota, vai ja Lietotājs veic aizdomīgu vai neparastu finanšu darījumu. Aizturot Elektronisko dāvanu karti, Tirgotājam ir nekavējoties jāizsauc Centra apsardzes dienests un jālūdz tam rakstiski nofiksēt attiecīgo faktu, sastādot Aktu.

8.9. Ja Elektroniskās dāvanu kartes ir aizturētas sakarā ar aizdomām par to viltojumu, Emitents pārbauda tam iesniegto aizturēto Elektronisko dāvanu karšu īstumu. Ja Elektroniskās dāvanu kartes tiek atzītas par īstām, tās tiek atdotas Lietotājam. Ja apstiprinās Elektroniskās dāvanu kartes viltojums, aizturētās Elektroniskās dāvanu kartes tiek atzītas par nederīgām turpmākai izmantošanai un tiek iesniegtas tiesību aizsardzības iestādēm.

8.10. Ja Elektroniskās dāvanu kartes ir aizturētas saistībā ar aizdomām par aizdomīgu vai neparastu darījumu, Tirgotājam ir jāizsauc Centra apsardze un jālūdz tam rakstiski nofiksēt Elektronisko dāvanu karšu iegūšanas apstākļus, sastādot Aktu. Emitents izvērtē Lietotāja paskaidrojumu un, ja nepieciešams, informē par attiecīgo darījumu tiesību aizsardzības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kontroles iestādes. Ja pēc Elektronisko dāvanu karšu ieguves apstākļu pārbaudes nav pamata apšaubīt to ieguves likumību, Elektroniskās dāvanu kartes tiek atgrieztas Lietotājam.

8.11. Tirgotājam nepamatoti aizturot Elektronisko dāvanu karti, Lietotājam ir nekavējoties jāizsauc Centra apsardze un jālūdz tam rakstiski nofiksēt attiecīgo faktu, sastādot Aktu.

8.12. Ja Lietotājs iesniedz Emitentam pieteikumu par prettiesisku vai nepamatotu Elektroniskās dāvanu kartes aizturējumu no Tirgotāja puses, Lietotājam ir jāpierāda Elektroniskās dāvanu kartes aizturēšanas fakts un tas, ka aizturēšanu ir veicis Tirgotājs vai tā darbinieks. Ja Lietotājs to pierāda, Lietotājam tiek atdota Elektroniskā dāvanu karte ar tādu pašu atlikumu, kāds bija aizturētajai Elektroniskajai dāvanu kartei.

8.13. Jebkāda mehāniska (fiziska), elektroniska vai citāda Elektroniskajā dāvanu kartē vai tās magnētiskajā joslā iestrādātas informācijas pārviedošana ir aizliegta. Konstatējot Elektroniskajā dāvanu kartē vai tās magnētiskajā joslā iestrādātas informācijas pārveidošanu vai tās mēģinājumu, Emitents ir tiesīgs attiecīgo Elektronisko dāvanu karti anulēt.

9. PRETENZIJAS PAR VEIKTAJIEM DARĪJUMIEM

9.1. Visa veida pretenzijas, kas attiecas uz Elektroniskajām dāvanu kartēm, tai skaitā – darījumiem, kas veikti ar Elektroniskajām dāvanu kartēm, un Elektronisko dāvanu karšu atlikumu un nominālvērtību, Lietotājs iesniedz Emitentam ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Elektroniskās dāvanu kartes derīguma termiņa beigām. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šajā punktā minētā termiņa, netiek izskatītas un to izskatīšanas noraidījums nav apstrīdams un pārsūdzams. Lietotājam ir pienākums pārbaudīt ziņu, kas norādītas Lietotājam izsniegtajā Elektronisko norēķinu ierīces darījumu apliecinošajā izdrukā (kvītī) par Lietotāja veikto darījumu, atbilstību Lietotāja faktiski veiktajam darījumam un kases aparāta čekā norādītajai informācijai līdz brīdim, kad Lietotājs paraksta minēto kvīti (Noteikumu 4.3.6. punkts). Pēc tam šo ziņu pareizība un atbilstība Lietotāja veiktajam darījumam no Lietotāja puses vairs nav apstrīdama.

9.2. Šo Noteikumu 9.1. punktā minētās pretenzijas (turpmāk sauktas “Pretenzijas”) ir iesniedzamas rakstiski, norādot Pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un adresi, Elektroniskās dāvanu kartes numuru, ar Elektronisko dāvanu karti veiktos darījumus, kurus Pretenzijas iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato Pretenziju, un Pretenzijas iesniedzēja pasūtījumu. Pretenzijai ir pievienojami dokumenti (ja tādi Pretenzijas iesniedzējam ir pieejami), kas pastiprina Pretenzijā apgalvotos faktus un apstākļus. Pretenzija ir iesniedzama Emitentam tirdzniecības centra „Spice” informācijas centrā. Pretenzijai ir pievienojama Elektroniskā dāvanu karte, saistībā ar kuru pretenzija tiek iesniegta. Ja Pretenzijas iesniedzējs Elektronisko dāvanu karti nevar iesniegt, pretenzija netiek pieņemta. Pieņemot Pretenziju, Emitenta pārstāvis pārbauda Elektroniskās dāvanu kartes atlikumu un īstumu, kā arī izsniedz Lietotājam apliecinājumu par Pretenzijas saņemšanu, kurā norāda Lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, saņemtās Elektroniskās dāvanu kartes numuru un atlikumu. Lietotājs apstiprina apliecinājumā norādīto ziņu pareizību ar savu parakstu uz Emitenta eksemplāra.

9.3. Lietotāja Pretenzijas Emitents izskata 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pretenzijas saņemšanas un sniedz Lietotājam rakstisku atbildi. Ja saņemtā atbilde Lietotāju neapmierina, Lietotājs ir tiesīgs nodot strīdu izskatīšanai tiesā saskaņā ar Normatīvajos aktiem.

9.4. Pretenzijas pierādīšanas pienākums un līdzekļi:

9.4.1. Ja Lietotājs neapstrīd Darījuma veikšanas faktu, bet apstrīd Darījuma summu, Lietotājam savs apgalvojums ir jāpierāda ar Tirgotāja izsniegtu Elektronisko norēķinu ierīces darījumu apliecinošu izdruku (kvīti) un kases aparāta čeku;

9.4.2. Ja Lietotājs apstrīd Darījuma veikšanas faktu, Darījums ir atzīstams par notikušu, ja tā veikšanu apstiprina Elektronisko dāvanu karšu uzturētājs, Tirgotāja kases aparāta izdruka, kurā norādītās ziņas atbilst ziņām, kas norādītas Elektroniskās norēķinu ierīces darījumu apliecinošajā izdrukā, kas izsniegta par to pašu darījumu;

9.4.3. Elektronisko dāvanu karšu sistēmas uzturētājs apstiprina Darījuma veikšanas faktu, ja Elektronisko dāvanu karšu sistēmā esošie dati apliecina, ka ir notikusi Darījuma autorizācija. Atbilstoši Elektronisko dāvanu karšu sistēmā iegādātajiem Darījuma autorizācijas parametriem Darījuma autorizācija bez Elektroniskās dāvanu kartes fiziskas ievietošanas Elektronisko norēķinu ierīcē nav iespējama;

9.4.4. Ja rodas strīds par Elektroniskās dāvanu kartes nominālvērtību, par noteicošo ir uzskatāma nominālvērtības summa, kas norādīta čekā, kas Pircējam izsniegts saskaņa ar Noteikumu 1.3.6. punktu. Ja Pretenzijas uzrādītājs nevar iesniegt attiecīgo čeku, par noteicošo tiek uzskatīta summa, ko konstatē pamatojoties uz Emitenta kases aparāta datiem;

9.5. Ja Lietotāja Pretenzija tiek atzīta par pamatotu, Emitents atdod Lietotājam tā iesniegto Elektronisko dāvanu karti, kā arī izsniedz Lietotājam jaunu Elektronisko dāvanu karti ar nominālvērtību, kas atbilst par pamatotu atzītās Lietotāja Pretenzijas summai. Ja Lietotāja Pretenzija ir atzīta par nepamatotu, Lietotājam ir pienākums maksāt Pretenzijas izskatīšanas maksu saskaņā ar Pakalpojumu cenrādi.

9.6. Emitentam ir tiesības pēc Lietotāja Pretenzijas saņemšanas Noteikumu 9.5. punktā minēto pieteikuma izskatīšanas maksu bloķēt attiecīgās Elektroniskās dāvanu kartes kontā. Gadījumā, ja Lietotāja Pretenzija ir bijusi pamatota, bloķētā 9.5. punktā minētā pieteikuma izskatīšanas maksa kļūst pieejama Lietotājiem. Nepamatotas Pretenzijas gadījumā bloķētā 9.5. punktā minētā pieteikuma izskatīšanas maksa automātiski tiek noņemta no attiecīgās Elektroniskās dāvanu kartes.

10. EMITENTA ATBILDĪBA

10.1. Emitents nav atbildīgs par preču un pakalpojumu, kuru Darījuma maksa ir samaksāta ar Elektronisko dāvanu karti, trūkumiem, drošību un atbilstību līgumam, un visas prasības un pretenzijas saistībā ar iepriekš minēto ir ceļamas tieši pret attiecīgo Tirgotāju vai citām personām, kas atbild par preču un pakalpojumu drošumu, trūkumiem vai atbilstības līgumam saskaņā ar likumu.

10.2. Emitents nav nekādā veidā atbildīgs par Tirgotāju darbībām vai bezdarbību, kā arī nesniedz Lietotājam nekādas garantijas un apliecinājumus saistībā uz Tirgotāju un tā tirgotajām precēm vai pakalpojumiem. Lietotājs pats uzņemas visu darījumu risku ar Tirgotāju.

10.3. Emitents atbild Lietotājam šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā par Elektroniskajā dāvanu kartē iemaksātās elektroniskās naudas pazušanu un par kļūdaini izpildītiem darījumiem ar Elektronisko dāvanu karti, ja elektroniskās naudas pazušana vai kļūdaini izpildītais darījums radies Elektroniskās dāvanu kartes, Elektronisko dāvanu karšu sistēmas vai Elektronisko norēķinu ierīces trūkumu vai nepareizas darbības rezultātā, izņemot, ja attiecīgo trūkumu vai nepareizo darbību ir izraisījis pats Lietotājs vai tas radies trešās personas apzinātas rīcības rezultātā.

10.4. Emitents nav atbildīgs par Pircēju un Lietotāju netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu, kā arī zaudējumiem, kas Pircējam vai Lietotājam rodas sakarā ar Elektroniskās dāvanu kartes nozaudēšanu, nozagšanu vai citādu prettiesisku atņemšanu, sabojāšanu vai atzīšanu par nederīgu.

10.5. Emitenta atbildība pret Pircēju un Lietotāju saskaņā ar šiem Noteikumiem nepārsniedz to Elektronisko dāvanu kartes atlikuma summu, ko Emitenta vai Elektronisko dāvanu karšu sistēmas uzturētāja vainas dēļ ir zaudējis konkrētais Pircējs vai Lietotājs. Aprēķinot zaudējumus, tajos neieskaita to Darījumu vērtību, kuru veikšanas fakts vai summa nav apstrīdēta saskaņā ar šiem Noteikumiem.

11. ELEKTRONISKĀS DĀVANU KARTES LĪGUMS

11.1. Iegādājoties Elektronisko dāvanu karti, Pircējs iepazīstas ar un noslēdz Elektroniskās dāvanu kartes līgumu ar Emitentu, kurā tas apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos izpildīt. Elektroniskās dāvanu kartes līgums sastāv no šiem Noteikumiem, pakalpojumu cenrāža, Elektroniskās dāvanu kartes un Emitenta izsniegta čeka vai preču pavadzīmes par Elektroniskās dāvanu kartes iegādi Šie Noteikumi ir Elektroniskās dāvanu kartes līguma neatņemama daļa un kā tādi ir saistoši visiem Pircējiem un Lietotājiem.

11.2. Elektroniskās dāvanu kartes līgums tiek slēgts ar konkludentām darbībām. Emitenta vārdā Elektroniskās dāvanu kartes līgumu slēdz Emitenta darbinieks, kas pieņem Pircēja pieteikumu Elektroniskās dāvanu kartes iegādei. Elektroniskās dāvanu kartes līgums ir uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējam tiek izsniegta Elektroniskā dāvanu karte, vai, ja ir izdarīts Elektronisko dāvanu karšu pasūtījums, ar brīdi, kad attiecīgais pasūtījums kļūst saistošs Pircējam.

11.3. Elektroniskās dāvanu kartes iesniegšana Tirgotājam, ko veic Lietotājs, lai apmaksātu ar Elektronisko dāvanu karti Darījumu, vai citas šajos Noteikumos vai Normatīvajos aktos paredzētas lietotāja tiesības izlietošana vai neizlietošanas uzsākšana no Lietotāja puses ir uzskatāma par Lietotāja piekrišanu šiem Noteikumiem un pati par sevi nodibina līgumisku saistību starp Lietotāju un Emitentu, kuras saturu un apjomu nosaka šie Noteikumi, un kas ir uzskatāma par Elektroniskās dāvanu kartes līguma daļu starp Lietotāju un Emitentu.

11.4. Tirgotāju un Emitenta savstarpējās attiecības papildus šiem Noteikumiem reglamentē savstarpējie līgumi.

12. NOTEIKUMU GROZĪJUMI

12.1. Noteikumu grozījumi, ko Emitents apstiprina pēc Elektroniskās dāvanu kartes līguma noslēgšanas un kas samazina Lietotāja vai Pircēja tiesību apjomu vai paredz tiem jaunus pienākumus, nav saistoši tiem Pircējiem, kas ir iegādājušie dāvanu kartes pirms Noteikumu grozījumu apstiprināšanas, kā arī citiem Lietotājiem, kuru turējumā ir Elektroniskās dāvanu kartes, kas ir izdotas pirms Noteikumu grozīšanas apstiprināšanas. Šis Noteikumu punkts neattiecas uz Lietotājiem, kas atjauno Elektroniskās dāvanu kartes pēc to sākotnējā derīguma termiņa beigām.

12.2. Noteikumu 12.1. punkts nav attiecināms uz Emitenta lēmumiem par aizdomīga finanšu darījuma pazīmju noteikšanu, kā arī jebkādiem Noteikumu grozījumiem, kas pieņemti sakarā ar izmaiņām Normatīvajos aktos, kas stājas spēkā pēc šo Noteikumu apstiprināšanas, vai kuru veikšanu ir pieprasījušas Latvijas Republikas attiecīgās uzraudzības un kontroles iestādes, kā arī uz tādiem grozījumiem, kas palielina Lietotāja tiesību apjomu vai groza vai precizē Noteikumos noteikto procedūru kārtību.

13. CITI NOTEIKUMI

13.1. Emitents ir tiesīgs veikt Pircēju un Lietotāju personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo Noteikumu izpildei, Elektronisko dāvanu karšu sistēmas un Emitenta mājas lapā www.spice.lv izveidotās Elektronisko dāvanu karšu pasūtīšanas sistēmas uzturēšanai un darbībai, kā arī Emitentam saistošu Normatīvo aktu prasību izpildei. Emitents ir tiesīgs nodot Elektronisko dāvanu karšu sistēmas un pasūtīšanas sistēmas uzturēšanas un operēšanas funkcijas un šiem mērķiem nepieciešamo Pircēju un Lietotāju datu apstrādi Elektronisko dāvanu karšu sistēmas un pasūtīšanas sistēmas uzturētājam. Tirgotāji ir tiesīgi veikt Lietotāju datu apstrādi šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos un Noteikumos paredzētajiem mērķiem, ievērojot Normatīvajos aktos noteiktās prasības. Emitents un Elektronisko dāvanu karšu sistēmas uzturētājs ir tiesīgi savstarpēji nodot Pircēja un Lietotāja personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams saistībā ar Elektronisko dāvanu karšu sistēmas izveidei, uzturēšanai, operēšanai un šo Noteikumu izpildei. Pircēju un Lietotāju personas datu nodošana apstrādei trešajām personām komerciāliem mērķiem nav atļauta.

13.2. Emitentam, tā saistītajām personām un attiecīgajiem līgumpartneriem pieder Elektroniskās dāvanu kartes noformējuma autortiesības un tiesības uz Elektriskajā dāvanu kartē izmantojamām preču zīmēm, logotipiem un cita veida atšķirības un pazīšanas zīmēm. Elektroniskās dāvanu kartes nodošana Pircējam nerada ne Pircējam, ne turpmākiem Pircējiem nekādas tiesības reproducēt jebkādā veidā elektronisko dāvanu karti kopumā vai jebkādā daļā, kā arī izmantot jebkādas uz Elektroniskās dāvanu kartes esošas Emitenta, tā saistīto personu un trešo personu preču zīmes, logotipus un cita veida atšķirības un pazīšanas zīmes.

13.3. Šiem Noteikumiem un Elektroniskās dāvanu kartes līgumam ir piemērojami Latvijas Republikas likumi.

13.4. Visi strīdi, kas attiecas uz šo Noteikumu un Elektroniskās dāvanu kartes līguma izpildi, ja tie nav atrisināti Pircēja vai Lietotāja savstarpējās sarunās ar Emitentu, ir izskatāmi pēc prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesā.

13.5. Noteikumi ir sastādīti angļu un latviešu valodā, Pretrunu gadījumā piemērojams teksts latviešu valodā.


Informāciju par dāvanu kartes atlikumu jūs varat uzzināt:

  • www.spice.lv,
  • pa diennakts servisa tālruni 67 092 555,
  • Spice un Spice Home informācijas centros,
  • Spice un Spice Home veikalos, kuros izvietota kartes darbības zīme.

Uzziņas:

Tirdzniecības centrs Spice Home
Informācijas centrs

Tālrunis: 67 798 177, e-pasts: infomic@spice.lv

Darba laiks: pirmdiena-sestdiena 10:00–21:00; svētdiena 10:00–20:00.

Tirdzniecības centrs Spice
Informācijas centrs

Tālrunis: 67 807 281, e-pasts: info@spice.lv

Darba laiks: katru dienu 10:00 – 22:00.

Dāvanu e-kartes lietošanas noteikumi: www.spice.lv

Spice elektroniskās dāvanu kartes emitents ir SIA “Tirdzniecības centrs Pleskodāle”, reģ. Nr. 40003523495, Lielirbes ielā 29, Rīga, LV-1046, Latvija, e-pasts: spice@spice.lv.ELEKTRONISKO DĀVANU KARŠU „SPICE” CENRĀDIS


Pakalpojums Maksa par pakalpojumu
Elektronisko Dāvanu Karšu uzlāde Bez maksas
Elektronisko Dāvanu Karšu atlikuma pārbaude Bez maksas
Darījumu komisijas maksa ar Elektroniskajām Dāvanu Kartēm Bez maksas
Elektronisko Dāvanu karšu pasūtījuma maiņa vai atcelšana EUR 3.00 (par katru karti)
Komisijas maksa par Elektroniskās dāvanu kartes konta uzturēšanu pēc Elektroniskās dāvanu kartes derīguma termiņa beigām EUR 2.85 mēnesī
Papildus Pakalpojumi
Bojātas Elektroniskās Dāvanu Kartes nomaiņa EUR 7.00
Nepamatotas Pretenzijas izskatīšana EUR 7.00
Elektroniskās Dāvanu kartes Derīguma termiņa pagarināšana Bez maksas
IEPAKOJUMS
Elektroniskās Dāvanu kartes aploksne EUR 1.00
Elektroniskās Dāvanu kartes kartiņa EUR 0.15Piezīmes:

  1. Pakalpojumu Cenrādī visas cenas norādītas ar PVN.
  2. Pakalpojumu Cenrādī un Noteikumos neminēto pakalpojumu maksu vienpusēji nosaka Emitents.